Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Jednym z głównych problemów społecznych, z jakimi boryka się gmina Skórcz jest ubóstwo oraz specyfika bezrobocia co przekłada się na dużą liczbę osób korzystających z pomocy.
Z danych własnych wynika, że na 4685 osób zamieszkujących gminę ( na koniec 2011r.) 775 korzysta regularnie z systemu pomocy społecznej, co stanowi ponad 16% populacji. Byłe tereny PGR-ów sprzyjają pogłębianiu się ubóstwa oraz dezintegracji społecznej. Oferta społeczna i pomoc w zakresie rozwoju zawodowego to często abstrakcja, do tego poważne trudności komunikacyjne (duże odległości od miast i możliwości zatrudnienia) stanowczo nie zachęcają do rozwoju. Dlatego oferta wsparcia dla tych ludzi na tych terenach jest właśnie dla nich.

Spośród osób długotrwale bezrobotnych, aż 61,53 % stanowią kobiety, co wiąże się z faktem, iż często nie podejmują pracy po urodzeniu dziecka. Przyczyną tego zjawiska jest brak odpowiednich kwalifikacji, obowiązki rodzicielskie, a także brak umiejętności poruszania się po rynku pracy. Niekorzystna sytuacja kobiet pogłębiona jest przez stereotypowe postrzeganie roli kobiety i mężczyzny, a w szczególności przeświadczenie mężczyzn oraz nierzadko także samych kobiet, że to kobieta powinna dbać o dom, męża i dzieci. Wszystko to pogarsza pozycję kobiet na rynku pracy, co przy niższych zarobkach może świadczyć o panujących nierównościach i ryzyku wykluczenia społecznego.
Wykluczenie społeczne to sytuacja, która uniemożliwia pełnienie ról społecznych i zdobywanie dochodów w godny sposób. Funkcje wychowawcze w rodzinach osoby bezrobotnej narażone są na duże deformacje i ograniczenia, pojawiają się zaburzenia w zdefiniowaniu ról w rodzinie. Rodzice utrwalają postawę osoby nie mającej wpływu na przebieg własnego życia. Dzieci nie uczą się, nie rozwijają zainteresowań, nie są motywowane do podejmowania wysiłku, a co za tym idzie pojawiają się problemy wychowawcze.

Mimo, iż kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy to często właśnie one podejmują działania służące zdobyciu środków utrzymania dla rodziny. Mężczyźni zwłaszcza długotrwale bezrobotni charakteryzują się brakiem pewności siebie i determinacji.

Ponadto w trudnej sytuacji na terenie gminy pozostają osoby niepełnosprawne. Borykają się one z dodatkowymi problemami z uwagi na swoją niepełnosprawność, tj. bariery architektoniczne, utrudnienia na rynku pracy (mniejsza ilość ofert, uprzedzenia pracodawców), mniejsza mobilność itp, które zmniejszają ich szanse na podjęcie pracy, rozwój zawodowy. w gminie istnieją zakłady pracy zatrudniające osoby niepełnosprawne, jednak wymagania kwalifikacji zawodowych są coraz wyższe.

W związku z powyższym zasadnym jest realizacja projektu, którego zadaniem będzie wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji zmierzające do odzyskania przez osoby zakwalifikowane poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i opiekuńczo wychowawczych, nabywania umiejętności zawodowych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów ostatecznych ale i na ich rodziny oraz społeczność lokalną. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne daje szansę poprawy sytuacji rodziny oraz lepsze postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną.
Kursy zawodowe zostaną dobrane na podstawie zapotrzebowania na rynku pracy, aby zwiększyć szansę na zatrudnienie i tym samym wspomóc rozwijające się firmy wykwalifikowaną kadrą.

Projekt skierowany jest do 12 kobiet i 4 mężczyzn z gm. Skórcz zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, osoby z rodzin niepełnych.
Rekrutacja w latach 2012-2013 odbędzie się w dwóch etapach:

  • pierwsza od lipca 2012 r. i obejmie 6 kobiet i 2 mężczyzn
  • druga w styczniu 2013 r. i obejmie także 6 kobiet i 2 mężczyzn.

Rekrutacja projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem projektu przy udziale pracowników socjalnych i koordynatora, którzy poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami będą dostarczali informacji o projekcie.
Główne kryteria doboru to nieaktywność zawodowa, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność oraz stopień zaangażowania w projekt czyli chęci (w formie ankiety).
Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym będą podlegały tym samym kryteriom oraz obowiązkowi złożenia lub przedstawienia orzeczenia.
Wyłonieni uczestnicy podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie i kontrakt socjalny.

Informacja o projekcie zamieszczona będzie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej BIP, ogłoszenie na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, ogłoszenie w prasie, ogłoszenia na tablicach informacyjnych oraz witrynach sklepów na terenie całej gminy Skórcz.

Potrzeby szkoleniowe i oczekiwania grupy docelowej zostaną określone w ramach wywiadu z pracownikiem socjalnym oraz konsultacji uczestników z doradcą zawodowym.

Przewiduje się także sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie uczestnictwa w szkoleniach.

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem