Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

W związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w powrocie na rynek pracy.

Więcej…

Postępujący  proces  starzenia się  społeczeństwa  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania  na świadczenie  usług  opiekuńczych  osobom  chorym  i niesamodzielnym. Kształcenia  opiekunów medycznych  przyczynia  się  do podwyższenia  jakości  usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych  i  higienicznych adresowanych  do  osób  starszych, chorych i niesamodzielnych.

Od  września 2014r. będzie  organizowany  kurs kwalifikacyjny  dla zawodu  opiekun medyczny.

Jest  to propozycja zwłaszcza dla tych  osób,  które  nie  posiadają  wykształcenia średniego,  a  ukończyli  minimum  gimnazjum  i chcą  uzyskać kwalifikacje w wyżej  wymienionym  zawodzie. Uczestnikiem kursu  może  być  osoba, która  ukończyła  18 lat (w wyjątkowych sytuacjach lat 16).

Kurs  odbywać  się  będzie  w  formie  zaocznej , średnio raz na 2 tygodnie  przez  2 dni(piątki w godzinach  popołudniowych i w soboty).Praktyki  zawodowe organizowane  będą w placówkach  ochrony zdrowia i opieki społecznej na podstawie  zawieranych umów  z pracodawcami.

ulotka opiekun medyczny

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych [żeby zapoznać się z tekstem ustawy przejdź do Internetowego systemu aktów prawnych].

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Więcej…

Osoby  niepełnosprawne  potrzebujące  rowerów  niepełnosprawnych proszone  są  o kontakt.

Wymagane  dokumenty  to wniosek z opisem:  sytuacji   materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz  orzeczenie  o  niepełnosprawności.

 

W  dniu  26  maja  2014r. już  po raz  piąty  odbyło  się  spotkanie  mieszkanek  z  gminy  Skórcz  na  zajęciach  w  „Szkole   życia”.

Dzień  26  maja  to  wyjątkowy  dzień  - „DZIEŃ  MATKI”.

Mamy  tego  dnia  zdobywały    doświadczenie  i  wiedzę ,  która  pomoże  im  w  umiejętnościach  komunikacji  z własnymi  dziećmi.
Natomiast  dzieci   przygotowały  podczas  swoich  zajęć   upominki  w  formie  fotografii  w  ozdobionych  przez  siebie  ramkach, kwiaty z papieru , szkatułki  z  pudełek  od  zapałek  z drobnymi  upominkami  dla mam.
Po zakończeniu  zajęć  zaproszono  wszystkie  mamy  na  świetlicę do swoich dzieci , które  zaśpiewały  tradycyjne  „STO LAT”.

„Abyś zawsze przy nas była
najpiękniejsza i jedyna
mądra, dobra, ukochana
taka bliska - nasza Mama.
Dużo Ci dziś mówić miałyśmy
lecz gdy biegłyśmy - zapomniałyśmy.
Więc Mamusiu nadstaw uszka
i zapytaj się serduszka
niech Ci powie jego bicie
że kochamy Cię nad życie.”

W dniu  7 kwietnia 2014 r. z  inicjatywy  Asystenta  Rodziny  Pani  Małgorzaty  Sieja zatrudnionej  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w  Skórczu oraz  porozumieniu  z  pracownikami   GOPS  i  Dyrekcją  Szkoły Podstawowej  w  Barłożnie  i  Mirotkach  rozpoczęto „Szkołę  życia”  dla mieszkańców zamieszkujących  gminę Skórcz, prowadzoną  przez   pracowników Poradni  Szkolno  Wychowawczej w Starogardzie  Gdańskim.

Zajęcia  dla  rodziców  z gminy  Skórcz  odbywają  się  w  Szkole  Podstawowej  w  Barłożnie  w  godzinach  od  14  do 17. Podczas  zajęć   z rodzicami  pracownicy  ośrodka  pomocy  , asystent  rodziny ,stażyści oraz Pani  Hanna  Talaśka – nauczyciel  ze  szkoły w Pączewie prowadzą  zajęcia  i opiekują  się  dziećmi  rodziców  uczęszczających  do „Szkoły  rodziców”. Należy  u podkreślić, że  Pani  Hanna  Talśka  zaoferowała swoja  pomoc  na  zasadach wolontariatu za co  bardzo  dziękuję. Pracownicy  GOPS , stażyści i asystent  również po godzinach  pracy niosą  bezinteresowną  pomoc po to aby  rodzice   dzieci  korzystali  z zajęć aby ich  życie stało się  lepsze i bogatsze  uczuciowo.

 

Założenia  zajęć:

„Szkoła dla rodziców” to cykl zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze rodziców.
Program zakłada ok. 7 trzygodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu.

 

Cele zajęć:

 • uświadamianie rodzicom o ich nadrzędnej roli w wychowaniu dzieci,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dzieckiem,
 • zapoznanie z metodami wychowawczymi nastawionymi na współpracę z dzieckiem,
 • poznanie sposobów ułatwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • uwrażliwienie na potrzeby psychiczne dzieci i poznanie sposobów ich zaspokajania,
 • uświadomienie własnych i mocnych stron i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzicielskiej,
 • rozwijanie umiejętności budowania właściwej relacji z dzieckiem poprzez np. negocjacje, akceptowanie i wyrażanie uczuć, stawianie jasnych i stanowczych granic.

Metody pracy – ćwiczenia grupowe, wykłady i edukacja, burza mózgów, psychodrama, autorefleksja.

 

Tematy spotkań:

 1. Cele wychowania.
 2. Komunikacja interpersonalna.
 3. Budowanie dobrej relacji z dzieckiem.
 4. Uczucia i ich wyrażanie.
 5. Eliminowanie niewłaściwych zachowań.
 6. Współpraca z dzieckiem i zachęcanie do samodzielności.
 7. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu dziękują Pani Hannie Talaśka za poświęcony czas wolny i cząstkę samej siebie,  którą przekazuje Pani podczas poniedziałkowych spotkań dzieciom rodziców biorących udział w „Szkole  życia” .

Dzięki Pani bezinteresownej i niesionej z dużym zaangażowaniem pomocy często pojawia się na twarzach i w sercach dzieci i naszych uśmiech.

Sprawia Pani, że radość, wrażliwość, empatia i dobroć na nowo ożywają w naszej społeczności tej najmłodszej, a życie staje się lepsze i  bogatsze uczuciowo.

Serdecznie  dziękujemy  za chęć  działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata.
Dziękujemy za dzielenie się  swoim czasem. To dzięki tej ofiarności żyje się łatwiej i piękniej
.

 

Kierownik i pracownicy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu wskazuje na możliwość ubiegania się do dodatku mieszkaniowego o dodatek energetyczny w Urzędzie Gminy Skórcz.

Do składanego wniosku w/s przyznania w/w dodatku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Podstawę prawną przyznania dodatku energetycznego stanowi art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późń. zm.).

Informacje  o dodatku  energetycznym pod nr tel.58 5824655 Urząd  Gminy Skórcz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Darczyńcom, z Gminy i Miasta Skórcz, którzy w odpowiedzi na prośbę tutejszego Ośrodka przekazali i dostarczyli na rzecz osób potrzebujących meble pokojowe.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za taka szybką reakcję na naszą prośbę i okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych, w szczególności dziękując za pomoc  za transport firmom Państwa Sowińskich i Jakubowskich.

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,

czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona utworzona w ramach Projektu "Lepsze jutro" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacj o prywatności i plikach cookies.