Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Wolontariuszom, którzy  przekazali i dostarczyli do ośrodka pomocy na rzecz osób potrzebujących artykuły żywnościowe oraz słodycze.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność  i okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu potrzebujących z gminy Skórcz za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
ecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

Kierownik i pracownicy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że w grudniu bieżącego roku rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomoc kierowana jest do osób spełniających kryteria dochodowe t. j. w przypadku rodziny, dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 456 zł lub 684 zł. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 542 zł lub 813 zł. Osoby, które nie korzystały z pomocy tutejszego Ośrodka w formie dożywiania winny dostarczyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc listopad bieżącego roku.

Niezależnie od kryterium dochodowego warunkiem uprawniającym do korzystania z w/w formy pomocy jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późń. zm.) stanowiącego, że:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dążąc do uzyskania w/w pomocy w bieżącym roku należy zgłosić się w tutejszym Ośrodku celem  zakwalifikowania i odebrania skierowania do dnia 12 grudnia 2014r.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że osoby których dzieci korzystają z pomocy w formie dożywiania w szkole powinny złożyć do dnia 16 grudnia bieżącego roku nowy wniosek celem kontynuacji od stycznia 2015r. przyznanej formy pomocy. Wniosek należy złożyć w tutejszym Ośrodku wraz ze wskazaniem i udokumentowaniem dochodów za miesiąc listopad bieżącego roku. Niniejsza informacja służy kontynuacji przyznanej formy pomocy w roku 2015.

 

W dniu 12 listopad  bieżącego roku Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Skórczu Pani  Gabriela  Kozłowska  otrzymała  podziękowanie od  Marszałka  Województwa Pomorskiego w  formie listu gratulacyjnego za wyróżniający się wkład w realizację i kreowanie pomorskiej polityki społecznej.

 

Jako Wójt chciałbym poinformować, że  Pani Gabriela Kozłowska z pomocą społeczną związana jest od 25 lat. W okresie od 16.02.1989 r. do 31.05.1990 r. pełniła funkcję instruktora służb społecznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim. Od 01 czerwca 1990 r. kontynuowała zatrudnienie w charakterze aspiranta pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu. Z dniem 01 czerwca 1992 r. została powołana na stanowisko Kierownika nowo utworzonego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu. Legitymuje się tytułem organizatora pomocy społecznej. Jej praktyczna wiedza, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności zarządzania i kierowania zaowocowały bardzo dobrymi wynikami pracy jednostki w zakresie zadań statutowych oraz licznymi nowatorskimi inicjatywami na rzecz
osób potrzebujących w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i zdrowotnej.

Życzę dalszych sukcesów  zawodowych i składam serdeczne podziękowania za wkład   pracy  na  rzecz  Gminy Skórcz.

 

Wójt  Gminy  Skórcz
Sławomir  Czechowsk
i

GOPS  w  Skórczu przekazuje informację otrzymaną od Joanny Fila ze Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Pani Joanna poinformowała, że posiadają 20 wolnych terminów na porady psychologiczno - terapeutyczne dla seniorów i ich rodzin oraz opiekunów osób starszych.

Porady są bezpłatne, warto więc z nich skorzystać.

FOLDER ASOS

W związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w powrocie na rynek pracy.

Więcej…

Postępujący  proces  starzenia się  społeczeństwa  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania  na świadczenie  usług  opiekuńczych  osobom  chorym  i niesamodzielnym. Kształcenia  opiekunów medycznych  przyczynia  się  do podwyższenia  jakości  usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych  i  higienicznych adresowanych  do  osób  starszych, chorych i niesamodzielnych.

Od  września 2014r. będzie  organizowany  kurs kwalifikacyjny  dla zawodu  opiekun medyczny.

Jest  to propozycja zwłaszcza dla tych  osób,  które  nie  posiadają  wykształcenia średniego,  a  ukończyli  minimum  gimnazjum  i chcą  uzyskać kwalifikacje w wyżej  wymienionym  zawodzie. Uczestnikiem kursu  może  być  osoba, która  ukończyła  18 lat (w wyjątkowych sytuacjach lat 16).

Kurs  odbywać  się  będzie  w  formie  zaocznej , średnio raz na 2 tygodnie  przez  2 dni(piątki w godzinach  popołudniowych i w soboty).Praktyki  zawodowe organizowane  będą w placówkach  ochrony zdrowia i opieki społecznej na podstawie  zawieranych umów  z pracodawcami.

ulotka opiekun medyczny

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych [żeby zapoznać się z tekstem ustawy przejdź do Internetowego systemu aktów prawnych].

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Więcej…

Osoby  niepełnosprawne  potrzebujące  rowerów  niepełnosprawnych proszone  są  o kontakt.

Wymagane  dokumenty  to wniosek z opisem:  sytuacji   materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz  orzeczenie  o  niepełnosprawności.

 

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona utworzona w ramach Projektu "Lepsze jutro" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacj o prywatności i plikach cookies.