Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

GOPS  w  Skórczu przekazuje informację otrzymaną od Joanny Fila ze Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

Pani Joanna poinformowała, że posiadają 20 wolnych terminów na porady psychologiczno - terapeutyczne dla seniorów i ich rodzin oraz opiekunów osób starszych.

Porady są bezpłatne, warto więc z nich skorzystać.

FOLDER ASOS

W związku z realizacją projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w powrocie na rynek pracy.

Więcej…

Postępujący  proces  starzenia się  społeczeństwa  powoduje  zwiększenie  zapotrzebowania  na świadczenie  usług  opiekuńczych  osobom  chorym  i niesamodzielnym. Kształcenia  opiekunów medycznych  przyczynia  się  do podwyższenia  jakości  usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych  i  higienicznych adresowanych  do  osób  starszych, chorych i niesamodzielnych.

Od  września 2014r. będzie  organizowany  kurs kwalifikacyjny  dla zawodu  opiekun medyczny.

Jest  to propozycja zwłaszcza dla tych  osób,  które  nie  posiadają  wykształcenia średniego,  a  ukończyli  minimum  gimnazjum  i chcą  uzyskać kwalifikacje w wyżej  wymienionym  zawodzie. Uczestnikiem kursu  może  być  osoba, która  ukończyła  18 lat (w wyjątkowych sytuacjach lat 16).

Kurs  odbywać  się  będzie  w  formie  zaocznej , średnio raz na 2 tygodnie  przez  2 dni(piątki w godzinach  popołudniowych i w soboty).Praktyki  zawodowe organizowane  będą w placówkach  ochrony zdrowia i opieki społecznej na podstawie  zawieranych umów  z pracodawcami.

ulotka opiekun medyczny

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

I. Informacje ogólne
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych [żeby zapoznać się z tekstem ustawy przejdź do Internetowego systemu aktów prawnych].

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Więcej…

Osoby  niepełnosprawne  potrzebujące  rowerów  niepełnosprawnych proszone  są  o kontakt.

Wymagane  dokumenty  to wniosek z opisem:  sytuacji   materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz  orzeczenie  o  niepełnosprawności.

 

W  dniu  26  maja  2014r. już  po raz  piąty  odbyło  się  spotkanie  mieszkanek  z  gminy  Skórcz  na  zajęciach  w  „Szkole   życia”.

Dzień  26  maja  to  wyjątkowy  dzień  - „DZIEŃ  MATKI”.

Mamy  tego  dnia  zdobywały    doświadczenie  i  wiedzę ,  która  pomoże  im  w  umiejętnościach  komunikacji  z własnymi  dziećmi.
Natomiast  dzieci   przygotowały  podczas  swoich  zajęć   upominki  w  formie  fotografii  w  ozdobionych  przez  siebie  ramkach, kwiaty z papieru , szkatułki  z  pudełek  od  zapałek  z drobnymi  upominkami  dla mam.
Po zakończeniu  zajęć  zaproszono  wszystkie  mamy  na  świetlicę do swoich dzieci , które  zaśpiewały  tradycyjne  „STO LAT”.

„Abyś zawsze przy nas była
najpiękniejsza i jedyna
mądra, dobra, ukochana
taka bliska - nasza Mama.
Dużo Ci dziś mówić miałyśmy
lecz gdy biegłyśmy - zapomniałyśmy.
Więc Mamusiu nadstaw uszka
i zapytaj się serduszka
niech Ci powie jego bicie
że kochamy Cię nad życie.”

W dniu  7 kwietnia 2014 r. z  inicjatywy  Asystenta  Rodziny  Pani  Małgorzaty  Sieja zatrudnionej  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w  Skórczu oraz  porozumieniu  z  pracownikami   GOPS  i  Dyrekcją  Szkoły Podstawowej  w  Barłożnie  i  Mirotkach  rozpoczęto „Szkołę  życia”  dla mieszkańców zamieszkujących  gminę Skórcz, prowadzoną  przez   pracowników Poradni  Szkolno  Wychowawczej w Starogardzie  Gdańskim.

Zajęcia  dla  rodziców  z gminy  Skórcz  odbywają  się  w  Szkole  Podstawowej  w  Barłożnie  w  godzinach  od  14  do 17. Podczas  zajęć   z rodzicami  pracownicy  ośrodka  pomocy  , asystent  rodziny ,stażyści oraz Pani  Hanna  Talaśka – nauczyciel  ze  szkoły w Pączewie prowadzą  zajęcia  i opiekują  się  dziećmi  rodziców  uczęszczających  do „Szkoły  rodziców”. Należy  u podkreślić, że  Pani  Hanna  Talśka  zaoferowała swoja  pomoc  na  zasadach wolontariatu za co  bardzo  dziękuję. Pracownicy  GOPS , stażyści i asystent  również po godzinach  pracy niosą  bezinteresowną  pomoc po to aby  rodzice   dzieci  korzystali  z zajęć aby ich  życie stało się  lepsze i bogatsze  uczuciowo.

 

Założenia  zajęć:

„Szkoła dla rodziców” to cykl zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze rodziców.
Program zakłada ok. 7 trzygodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu.

 

Cele zajęć:

 • uświadamianie rodzicom o ich nadrzędnej roli w wychowaniu dzieci,
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dzieckiem,
 • zapoznanie z metodami wychowawczymi nastawionymi na współpracę z dzieckiem,
 • poznanie sposobów ułatwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • uwrażliwienie na potrzeby psychiczne dzieci i poznanie sposobów ich zaspokajania,
 • uświadomienie własnych i mocnych stron i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzicielskiej,
 • rozwijanie umiejętności budowania właściwej relacji z dzieckiem poprzez np. negocjacje, akceptowanie i wyrażanie uczuć, stawianie jasnych i stanowczych granic.

Metody pracy – ćwiczenia grupowe, wykłady i edukacja, burza mózgów, psychodrama, autorefleksja.

 

Tematy spotkań:

 1. Cele wychowania.
 2. Komunikacja interpersonalna.
 3. Budowanie dobrej relacji z dzieckiem.
 4. Uczucia i ich wyrażanie.
 5. Eliminowanie niewłaściwych zachowań.
 6. Współpraca z dzieckiem i zachęcanie do samodzielności.
 7. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu dziękują Pani Hannie Talaśka za poświęcony czas wolny i cząstkę samej siebie,  którą przekazuje Pani podczas poniedziałkowych spotkań dzieciom rodziców biorących udział w „Szkole  życia” .

Dzięki Pani bezinteresownej i niesionej z dużym zaangażowaniem pomocy często pojawia się na twarzach i w sercach dzieci i naszych uśmiech.

Sprawia Pani, że radość, wrażliwość, empatia i dobroć na nowo ożywają w naszej społeczności tej najmłodszej, a życie staje się lepsze i  bogatsze uczuciowo.

Serdecznie  dziękujemy  za chęć  działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata.
Dziękujemy za dzielenie się  swoim czasem. To dzięki tej ofiarności żyje się łatwiej i piękniej
.

 

Kierownik i pracownicy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu wskazuje na możliwość ubiegania się do dodatku mieszkaniowego o dodatek energetyczny w Urzędzie Gminy Skórcz.

Do składanego wniosku w/s przyznania w/w dodatku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Podstawę prawną przyznania dodatku energetycznego stanowi art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późń. zm.).

Informacje  o dodatku  energetycznym pod nr tel.58 5824655 Urząd  Gminy Skórcz.

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona utworzona w ramach Projektu "Lepsze jutro" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacj o prywatności i plikach cookies.