Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu  informuje, że nasza  gmina w czwartek 19 marca 2015 r. otrzyma  bezpłatnie  dostawę  jabłek dla wszystkich mieszkańców Gminy Skórcz.
Osoby, które chciałyby otrzymać  jabłka dla rodzin  proszone  są  o kontakt  z sołtysami ,  którzy  zajmą  się  dystrybucją  na swoich terenach.

„ Jabłuszka smaczne i zdrowe,
Każdy dostać dziś je może,
Jabłka wszyscy spożywajmy

sadownikom pomagajmy.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu  informuje osoby starsze i rodziny tychże osób o przestępstwach dokonywanych na tej grupie społecznej. Przestępcy wykorzystując dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar dzwonią do nich podając się podczas rozmowy najczęściej za osoby bliskie i pod różnymi pretekstami próbują wyłudzić pieniądze. Bardzo popularna metoda oszustw „na wnuczka” opisana została w informatorze stworzonym przy współpracy Związku Banków Polskich z Komendą Główną Policji.

Kilka podstawowych zasad jak bronić się przed oszustami:

  • nigdy nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym osobom, które powołują się, że są pośrednikami np. z członkiem rodziny – to wspólnicy oszustów,
  • sprawdzajmy tożsamość dzwoniącego, który podaje się za członka rodziny i chce od nas pożyczyć pieniądze,
  • upewniajmy się, kogo wpuszczamy do domu, zanim to uczynimy, żądajmy okazania legitymacji lub identyfikatora, zadzwońmy do instytucji, na które nieznajomi się powołują, gdyż przestępcy podają się za pracowników administracji, gazowni, elektrowni, inkasentów opłat, hydraulików, przedstawicieli banku, sprzedawców, a coraz częściej nawet za policjantów,
  • nie wahajmy się zadzwonić na Policję pod bezpłatny numer telefonu 997 lub 112 gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem.

GOPS Skórcz informuje, że dostępna jest interaktywna mapa partnerów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Teraz znajdowanie zniżek w miejscu zamieszkania, jak i w każdym miejscu w Polsce stało się łatwiejsze. Wyjeżdżając na ferie lub wakacje, można sprawdzić gdzie Karta będzie przydatna.

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny również tutaj.

Informacje dotyczące ubiegania się o kartę można uzyskać w GOPS Skórcz.
Wnioski o wydanie karty należy składać w GOPS Skórcz ul. Kociewska 7

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Skórczu informuje, iż z dniem 01 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

W związku z wprowadzoną zmianą specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli:

  • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pozostałe warunki ubiegania się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian. Kryterium dochodowe w okresie zasiłkowym 2014/2015 wynosi 664,00 zł na osobę w rodzinie, a ustalenie prawa do świadczenia następuje na podstawie dochodów rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki za 2013 r.

Gminy  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Skórczu informuje, że systematycznie powiększa się liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom wielodzietnym w ramach Karty Dużej Rodziny. Od 1 grudnia 2014r. do programu przystąpiła sieć hipermarketów Carrefour Polska oraz stacje paliw Grupy Lotos S.A. Swoje zniżki oferują również Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo :

Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki znajduje się na stronie rodzina.gov.pl

Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu,  informuje że Wojewódzki  Zespół  Szkół  Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim  do końca stycznia 2015 roku prowadzi NABÓR ZIMOWY na kierunki:

  • Terapeuta zajęciowy
  • Opiekun medyczny

Nauka rozpoczyna się 26 stycznia 2015 roku

informacje (zip)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Wolontariuszom, którzy  przekazali i dostarczyli do ośrodka pomocy na rzecz osób potrzebujących artykuły żywnościowe oraz słodycze.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność  i okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu potrzebujących z gminy Skórcz za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
ecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

Kierownik i pracownicy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że w grudniu bieżącego roku rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomoc kierowana jest do osób spełniających kryteria dochodowe t. j. w przypadku rodziny, dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 456 zł lub 684 zł. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 542 zł lub 813 zł. Osoby, które nie korzystały z pomocy tutejszego Ośrodka w formie dożywiania winny dostarczyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc listopad bieżącego roku.

Niezależnie od kryterium dochodowego warunkiem uprawniającym do korzystania z w/w formy pomocy jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późń. zm.) stanowiącego, że:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dążąc do uzyskania w/w pomocy w bieżącym roku należy zgłosić się w tutejszym Ośrodku celem  zakwalifikowania i odebrania skierowania do dnia 12 grudnia 2014r.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu informuje, że osoby których dzieci korzystają z pomocy w formie dożywiania w szkole powinny złożyć do dnia 16 grudnia bieżącego roku nowy wniosek celem kontynuacji od stycznia 2015r. przyznanej formy pomocy. Wniosek należy złożyć w tutejszym Ośrodku wraz ze wskazaniem i udokumentowaniem dochodów za miesiąc listopad bieżącego roku. Niniejsza informacja służy kontynuacji przyznanej formy pomocy w roku 2015.

 

W dniu 12 listopad  bieżącego roku Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Skórczu Pani  Gabriela  Kozłowska  otrzymała  podziękowanie od  Marszałka  Województwa Pomorskiego w  formie listu gratulacyjnego za wyróżniający się wkład w realizację i kreowanie pomorskiej polityki społecznej.

 

Jako Wójt chciałbym poinformować, że  Pani Gabriela Kozłowska z pomocą społeczną związana jest od 25 lat. W okresie od 16.02.1989 r. do 31.05.1990 r. pełniła funkcję instruktora służb społecznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim. Od 01 czerwca 1990 r. kontynuowała zatrudnienie w charakterze aspiranta pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu. Z dniem 01 czerwca 1992 r. została powołana na stanowisko Kierownika nowo utworzonego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu. Legitymuje się tytułem organizatora pomocy społecznej. Jej praktyczna wiedza, predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności zarządzania i kierowania zaowocowały bardzo dobrymi wynikami pracy jednostki w zakresie zadań statutowych oraz licznymi nowatorskimi inicjatywami na rzecz
osób potrzebujących w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i zdrowotnej.

Życzę dalszych sukcesów  zawodowych i składam serdeczne podziękowania za wkład   pracy  na  rzecz  Gminy Skórcz.

 

Wójt  Gminy  Skórcz
Sławomir  Czechowsk
i

Copyright © 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona utworzona w ramach Projektu "Lepsze jutro" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacj o prywatności i plikach cookies.